Privacyverklaring Stichting Culturele Pleinmarkt

Stichting Culturele Pleinmarkt te Apeldoorn is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Annewieke Sukking is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Culturele Pleinmarkt. Zij is te bereiken via info@culturelepleinmarkt.nl

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw persoonsgegevens vanaf het moment dat u zich aanmeldt als deelnemer aan of belangstellende via onze website of via een inschrijfformulier.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de volgende doelen
*registratie als deelnemer of belangstellende
*toezenden van facturen
*versturen van e-mails en brieven

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
Voornaam c.q. voorletters en Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Gegevens m.b.t. betalingsverkeer
E-mailadres
Web-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u deelnemer of belangstellende bent. Als u te kennen geeft het contact niet langer op prijs te stellen verwijderen wij uw persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken geen informatie aan derden. Aan deelnemers wordt bij de inschrijving toestemming gevraagd voor het maken en gebruiken van beeld- en geluidsmateriaal.

Cookies
Wij maken geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken op onze website waar speciale toestemming voor nodig is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De persoonsgegevens staan in een Excelbestand op de desktopcomputer van het secretariaat. Deze heeft een verbinding voor internet en een antivirusprogramma. In dit bestand staat een lijst van deelnemers en belangstellende met naam, woonplaats, emailadres
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Annewieke Sukking.

Contact en klachten
Als u ontevreden bent over de bescherming van uw persoonsgegevens of de wijze waarop aan deze privacyverklaring uitvoering wordt gegeven wordt het op prijs gesteld als u dit kenbaar maakt aan de stichting. Als de afwikkeling van deze klacht niet naar wens is kan altijd contact worden opgenomen met de Autoriteit Persoonsgegevens.